PVC วอเตอร์สต๊อป แบบ B (ดัมเบล,ไม่มีรูตรงกลาง) 

ใช้สำหรับติดตั้งในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวในรอยต่อของคอนกรีตน้อย นิยมใช้ติดตั้งบริเวณสระว่ายน้ำ บ่อปลาขนาดใหญ่ บ่อน้ำ หรือ บ่อลิฟท์ วอเตอร์สต๊อป (Waterstop)ขนาด 1 ม้วน มีความยาว 25 เมตร

Showing all 8 results

Showing all 8 results