PVC วอเตอร์สต๊อป A8aT 8 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 5 มม. (มอก.)

วอเตอร์สต๊อป PVC แบบ 2 ปุ่ม VS แบบ 3 ปุ่ม ต่างกันอย่างไร

วอเตอร์สต๊อป 2 ปุ่ม VS 3 ปุ่ม ต่างกันอย่างไร     ในการก่อสร้างแต่ละครั้ง ผู้รับเหมาจะต้องมีการสั่งซื้อสินค้า PVC วอเตอร์สต๊อป แต่ปัญหาที่พบหลายครั้งที่เกิดขึ้นก็ทำให้หน้างานมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากความไม่เข้าใจของฝ่ายจัดซื้อ หรือ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วันนี้เรามาทำความเข้าใจถึงการสั่งซื้อและการเลือกใช้ PVC วอเตอร์สต๊อป และการติดตั้งให้ถูกต้องกันดีกว่า อันดับแรก ความต่างของ พีวีซีวอเตอร์สต๊อป ทั้ง 2 แบบ คือ 2 ปุ่มหรือ 3 ปุ่ม เลือกใช้ตรงไหนได้ไม่ได้อย่างไร? แบบ 2 ปุ่ม ชนิดไมมีรูตรงกลาง เหมาะสําหรับใช้กับรอยต่อคอน กรีตชนิด Construction joint ซึ่งมีการเคลื่อนไหวน้อยมาก(แต่ไม่เหมาะสําหรับ รอยต่อคอนกรีตชนิด Expansion joint ) แบบ 3 ปุ่ม หรือชนิดมีรูตรงกลาง สามารถยึดขยายออกไปได้อีก โดยไม่ทําให้ฉีกขาดซึ่งเหมาะสําหรับใช้กับรอย ต่อคอนกรีตชนิด Expansion joint ซึ่งมีการเคลื่อนไหวมากเพราะการที่มีรูตรง …

วอเตอร์สต๊อป PVC แบบ 2 ปุ่ม VS แบบ 3 ปุ่ม ต่างกันอย่างไร Read More »